Ketone, phenyl 5-phenylpyrazol-3-yl

Ketone, phenyl 5-phenylpyrazol-3-yl