5,8-Dimethoxy-6-methyl-2-nitroso-1-naphthol

5,8-Dimethoxy-6-methyl-2-nitroso-1-naphthol