Anthracene, 9-butyl-10-(2-hydroxyethyl)-

Anthracene, 9-butyl-10-(2-hydroxyethyl)-