2-Amino-7-isopropenyl-4-morpholinomethyl-1,3-azulenedicarbonitrile

2-Amino-7-isopropenyl-4-morpholinomethyl-1,3-azulenedicarbonitrile