2-Nonyl-4,6-diphenylpyrimidine

2-Nonyl-4,6-diphenylpyrimidine