2-Chloro-4-trichloromethylquinazoline

2-Chloro-4-trichloromethylquinazoline