9-Methyl-4-(methylthio)pyrano(2,3-b)indol-2(9H)-one

9-Methyl-4-(methylthio)pyrano(2,3-b)indol-2(9H)-one