Fentanyl 1-para methylphenyl analog

Fentanyl 1-para methylphenyl analog