2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-4-yl thiocyanate

2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-4-yl thiocyanate