3-Isopropyl-5-methylnaphthalene styphnate

3-Isopropyl-5-methylnaphthalene styphnate