6-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4H-chromen-4-one

6-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4H-chromen-4-one