(2,5-Dimethoxy-phenyl)-phenyl-methanol

(2,5-Dimethoxy-phenyl)-phenyl-methanol