3-Chloro-2-methyl-6-phenylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine

3-Chloro-2-methyl-6-phenylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine