2-(2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-4-ylamino)-2-methylpropionamide

2-(2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-4-ylamino)-2-methylpropionamide