10-(o-Phenoxyphenyl)phenoxarsine

10-(o-Phenoxyphenyl)phenoxarsine