1-[2-(4-Ethoxyphenyl)-1-hydroxy-4-methyl-1H-imidazol-5-yl]ethanone

1-[2-(4-Ethoxyphenyl)-1-hydroxy-4-methyl-1H-imidazol-5-yl]ethanone