1,3-Bis(triphenylmethoxy)propane

1,3-Bis(triphenylmethoxy)propane