5-{(E)-[(4-hydroxyphenyl)imino]methyl}-2-methoxyphenol

5-{(E)-[(4-hydroxyphenyl)imino]methyl}-2-methoxyphenol