5-chloro-3-(4-methylphenyl)-2,1-benzoxazole

5-chloro-3-(4-methylphenyl)-2,1-benzoxazole