4-Methyl-1-tributylsilyloxypentane

4-Methyl-1-tributylsilyloxypentane