Methyl 3-(5-chloro-2-thienyl)-5-isoxazolecarboxylate

Methyl 3-(5-chloro-2-thienyl)-5-isoxazolecarboxylate