10H-Phenoxarsine, 10-(4-chlorophenyl)-

10H-Phenoxarsine, 10-(4-chlorophenyl)-