4-Dimethyl(octyl)silyloxypentadecane

4-Dimethyl(octyl)silyloxypentadecane