Triphenylmethyl acetylmethyl ether

Triphenylmethyl acetylmethyl ether