1-Ethyl(dimethyl)silyloxydodecane

1-Ethyl(dimethyl)silyloxydodecane