4-(6-hexylnaphthalen-2-yl)benzonitrile

4-(6-hexylnaphthalen-2-yl)benzonitrile