1-Chloro-4-(1,2,2-trichlorovinyl)benzene

1-Chloro-4-(1,2,2-trichlorovinyl)benzene