Phenarsazine, 5,10-dihydro-10-methyl-

Phenarsazine, 5,10-dihydro-10-methyl-