2-(2-chlorophenyl)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one

2-(2-chlorophenyl)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one