5,7-dimethyl-2-(trifluoromethyl)chromen-4-one

5,7-dimethyl-2-(trifluoromethyl)chromen-4-one