Pyridine (p-nitrobenzoyl)nitride

Pyridine (p-nitrobenzoyl)nitride