Silanamine, N-[bis(trimethylsilyl)ethenylidene]-1,1,1-trimethyl-

Silanamine, N-[bis(trimethylsilyl)ethenylidene]-1,1,1-trimethyl-