6-[1-[4-Methylphenyl]ethyl]-1,3-benzodioxol-5-ol

6-[1-[4-Methylphenyl]ethyl]-1,3-benzodioxol-5-ol