5-Chloro-2-methyl-3-phenyl-1H-indole

5-Chloro-2-methyl-3-phenyl-1H-indole