2-(2,5-Dimethoxyphenyl)-7-methoxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one

2-(2,5-Dimethoxyphenyl)-7-methoxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one