5-Cyano-2-methyl-4-methylthio-6-phenylpyrimidine

5-Cyano-2-methyl-4-methylthio-6-phenylpyrimidine