2,6-Diethyl-4-(4-methoxyphenyl)pyridine

2,6-Diethyl-4-(4-methoxyphenyl)pyridine