3,5-Diethyl-4-(4-methoxyphenyl)pyridine

3,5-Diethyl-4-(4-methoxyphenyl)pyridine