diethyl 2-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-6-oxocyclohex-4-ene-1,3-dicarboxylate

diethyl 2-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-6-oxocyclohex-4-ene-1,3-dicarboxylate