3-[5-Hydroxy-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]propanenitrile

3-[5-Hydroxy-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]propanenitrile