2-Ethyl-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,3-dithiane

2-Ethyl-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,3-dithiane