2,4,6-Trichloro-3-methoxy-5-methylphenol

2,4,6-Trichloro-3-methoxy-5-methylphenol