1,3-Dichloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[2,7]naphthyridine-4-carbonitrile

1,3-Dichloro-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[2,7]naphthyridine-4-carbonitrile