3,5-Diethyl-2-(4-methoxyphenyl)pyridine

3,5-Diethyl-2-(4-methoxyphenyl)pyridine