2-(2-Aminophenyl)-4-methylbenzothiazole

2-(2-Aminophenyl)-4-methylbenzothiazole