2-Thiazolamine, 5-methyl-4-(1-naphthalenyl)-

2-Thiazolamine, 5-methyl-4-(1-naphthalenyl)-