Diphenylmethylsilyloxycyclobutane

Diphenylmethylsilyloxycyclobutane