2-Phenanthrenamine, 9,10-dihydro-7-nitro-

2-Phenanthrenamine, 9,10-dihydro-7-nitro-