4H-1,3-Benzodioxin-6-ylphenylmethanone

4H-1,3-Benzodioxin-6-ylphenylmethanone