4-Methyl-5-(1-naphthyl)-2-thiazolamine

4-Methyl-5-(1-naphthyl)-2-thiazolamine